معنی فارسی کلمه Acronym:

كلمه‌ایكه‌ از حرف‌ اول‌ كلمات‌ دیگری‌ تركیب‌ شده‌، باشد(مانند radar كه‌ از كلمات‌gnignar dna gnitceted، oidar ساخته‌ شده‌).، سر نام‌.

کاربرد Acronym در جمله:

1. Catherine OK , we had FOMO , an Acronym that means 'Fear of Missing Out' .

صفات مرتبط با Acronym:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Acronym:

1. abbreviation
معنی کلمه

2. abbreviations
معنی کلمه

10. shorthand
معنی کلمه

11. initialism
معنی کلمه

14. nomenclature
معنی کلمه

18. parlance
معنی کلمه

20. proper noun
معنی کلمه

23. neologism
معنی کلمه

25. buzzword
معنی کلمه

26. international phonetic alphabet
معنی کلمه

27. phrasal verb
معنی کلمه

29. initials
معنی کلمه

30. offshoot
معنی کلمه

31. apocopation
معنی کلمه

32. abbreviature
معنی کلمه

33. descriptor
معنی کلمه

35. colloquialism
معنی کلمه

37. acrostic
معنی کلمه

38. alphabet soup
معنی کلمه

39. brachygraphy
معنی کلمه

40. adjective
معنی کلمه

42. catchword
معنی کلمه

45. umbrella
معنی کلمه

46. onomatopoeia
معنی کلمه

47. connotation
معنی کلمه

49. misnomer
معنی کلمه

50. oxymoron
معنی کلمه

52. catchphrase
معنی کلمه

53. euphemism
معنی کلمه

55. euskadi ta askatasuna
معنی کلمه

56. jargonize
معنی کلمه

57. mnemonic
معنی کلمه

58. trademarked
معنی کلمه

59. orismology
معنی کلمه

60. take away
معنی کلمه

61. alphabetism
معنی کلمه

63. smart card
معنی کلمه

66. idioticon
معنی کلمه

67. transliteration
معنی کلمه

68. identifier
معنی کلمه

70. content word
معنی کلمه

73. jargonist
معنی کلمه

75. intransitive verb
معنی کلمه

76. past participle
معنی کلمه

78. noun phrase
معنی کلمه

81. nickname
معنی کلمه

82. verb phrase
معنی کلمه

83. word form
معنی کلمه

84. endearment
معنی کلمه

85. right off
معنی کلمه

86. terminology
معنی کلمه

87. participle
معنی کلمه

88. set phrase
معنی کلمه

89. descriptive adjective
معنی کلمه

94. obsoletism
معنی کلمه

96. brachyology
معنی کلمه

97. open door
معنی کلمه

98. collective noun
معنی کلمه

99. common noun
معنی کلمه

100. coining
معنی کلمه

معنی  Acronym به فارسی