معنی فارسی کلمه Acronym

كلمه‌ایكه‌ از حرف‌ اول‌ كلمات‌ دیگری‌ تركیب‌ شده‌، باشد(مانند radar كه‌ از كلمات‌gnignar dna gnitceted، oidar ساخته‌ شده‌).، سر نام‌.

کاربرد Acronym در جمله