کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Acquaintance

2. familiarity
معنی کلمه

3. conversance
معنی کلمه

4. conversancy
معنی کلمه

5. friendship
معنی کلمه

6. relationship
معنی کلمه

7. encounter
معنی کلمه

8. knowledge
معنی کلمه

9. understanding
معنی کلمه

10. consciousness
معنی کلمه

12. relation
معنی کلمه

13. familiar
معنی کلمه

16. informed
معنی کلمه

19. attention
معنی کلمه

21. familiarization
معنی کلمه

22. proficiency
معنی کلمه

23. awareness
معنی کلمه

25. cognisance
معنی کلمه

26. knowledge-based
معنی کلمه

27. well-known
معنی کلمه

28. cognizance
معنی کلمه

29. familiarisation
معنی کلمه

30. coworker
معنی کلمه

31. colleague
معنی کلمه

32. girlfriend
معنی کلمه

33. schoolmate
معنی کلمه

34. boyfriend
معنی کلمه

35. classmate
معنی کلمه

36. neighbor
معنی کلمه

39. schoolfriend
معنی کلمه

40. stranger
معنی کلمه

41. workmate
معنی کلمه

42. roommate
معنی کلمه

43. nonacquaintance
معنی کلمه

44. accomplice
معنی کلمه

45. preacquaintance
معنی کلمه

50. assailant
معنی کلمه

51. flatmate
معنی کلمه

54. passerby
معنی کلمه

55. gentleman
معنی کلمه

56. informant
معنی کلمه

60. prostitute
معنی کلمه

61. unacquaintance
معنی کلمه

62. paramour
معنی کلمه

63. stepfather
معنی کلمه

64. platonic
معنی کلمه

65. anecdote
معنی کلمه

67. hitchhiker
معنی کلمه

69. companions
معنی کلمه

70. intruder
معنی کلمه

71. cellmate
معنی کلمه

73. exboyfriend
معنی کلمه

74. stepbrother
معنی کلمه

75. grandmother
معنی کلمه

76. cabdriver
معنی کلمه

77. stepsister
معنی کلمه

78. undercover agent
معنی کلمه

80. stepdaughter
معنی کلمه

81. codefendant
معنی کلمه

82. complainant
معنی کلمه

84. waitress
معنی کلمه

85. partygoer
معنی کلمه

87. relatives
معنی کلمه

91. barhopping
معنی کلمه

92. seatmate
معنی کلمه

93. bartender
معنی کلمه

94. cognation
معنی کلمه

96. apartment
معنی کلمه

97. introvert
معنی کلمه

98. peeping tom
معنی کلمه

معنی  Acquaintance به فارسی