معنی فارسی کلمه Acoustics:

علم‌ اوا شنود، علم‌ عوارض‌ شنوایی‌، علم‌ اصوات‌، خواص‌، صوتی‌ ساختمان‌(ازنظ‌رانعكاس‌ صدا).، صوت‌ شناسی‌.

کاربرد Acoustics در جمله:

صفات مرتبط با Acoustics:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Acoustics:

معنی  Acoustics به فارسی