معنی فارسی کلمه Acoustical:

اوا شنودی‌، وابسته‌ به‌ شنوایی‌، مربوط‌ به‌ صدا، مربوط‌، به‌ سامعه‌.

کاربرد Acoustical در جمله:

1. His colleague Francis Juanes presented the work at the Acoustical Society of America meeting in Victoria , Canada .
معنی Acoustical

صفات مرتبط با Acoustical:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Acoustical:

معنی  Acoustical به فارسی