معنی فارسی کلمه Acknowledgment:

سپاسگزاری‌، تشكر، اقرار، تصدیق‌، قبول‌، خبر، وصول‌(نامه‌)، شهادت‌ نامه‌.

کاربرد Acknowledgment در جمله:

صفات مرتبط با Acknowledgment:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Acknowledgment:

1. recognition
معنی کلمه

2. acknowledgement
معنی کلمه

3. affirmation
معنی کلمه

4. acknowledge
معنی کلمه

5. recognizing
معنی کلمه

6. acceptance
معنی کلمه

7. recognize
معنی کلمه

8. acknowledged
معنی کلمه

9. recognized
معنی کلمه

10. confirmation
معنی کلمه

11. appreciation
معنی کلمه

12. admission
معنی کلمه

13. attestation
معنی کلمه

14. certificate
معنی کلمه

15. gratitude
معنی کلمه

17. confession
معنی کلمه

19. boldness
معنی کلمه

20. certification
معنی کلمه

21. examination
معنی کلمه

22. acknowledgements
معنی کلمه

24. authorship
معنی کلمه

25. audacity
معنی کلمه

27. confirmatory
معنی کلمه

28. defendant
معنی کلمه

32. paternity
معنی کلمه

33. reconnaissance
معنی کلمه

34. recognise
معنی کلمه

37. recognised
معنی کلمه

38. recognising
معنی کلمه

43. reaffirmation
معنی کلمه

44. endorsement
معنی کلمه

45. disavowal
معنی کلمه

46. acquiescence
معنی کلمه

47. commendation
معنی کلمه

48. repudiation
معنی کلمه

49. approbation
معنی کلمه

51. validation
معنی کلمه

52. encouragement
معنی کلمه

53. salutation
معنی کلمه

54. declaration
معنی کلمه

55. rejection
معنی کلمه

56. renunciation
معنی کلمه

58. explanation
معنی کلمه

59. reminder
معنی کلمه

60. denunciation
معنی کلمه

61. indication
معنی کلمه

62. mea culpa
معنی کلمه

63. reflection
معنی کلمه

64. denouncement
معنی کلمه

65. agnition
معنی کلمه

67. admonishment
معنی کلمه

68. reiteration
معنی کلمه

69. realization
معنی کلمه

70. announcement
معنی کلمه

71. testament
معنی کلمه

72. intimation
معنی کلمه

73. implication
معنی کلمه

74. assertion
معنی کلمه

75. reassertion
معنی کلمه

76. understanding
معنی کلمه

79. reproach
معنی کلمه

80. recompense
معنی کلمه

81. allusion
معنی کلمه

82. manifestation
معنی کلمه

83. response
معنی کلمه

84. contrition
معنی کلمه

85. invitation
معنی کلمه

86. embracement
معنی کلمه

87. refutation
معنی کلمه

88. thanksgiver
معنی کلمه

90. condemnation
معنی کلمه

91. encomium
معنی کلمه

92. atonement
معنی کلمه

94. exemplification
معنی کلمه

95. reassurance
معنی کلمه

96. pronouncement
معنی کلمه

97. apologia
معنی کلمه

98. exculpation
معنی کلمه

100. congratulation
معنی کلمه

معنی  Acknowledgment به فارسی