معنی فارسی کلمه Acknowledging:

اذعان

کاربرد Acknowledging در جمله:

صفات مرتبط با Acknowledging:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Acknowledging:

1. admitting
معنی کلمه

2. recognizing
معنی کلمه

3. stressing
معنی کلمه

4. emphasizing
معنی کلمه

5. recognize
معنی کلمه

8. underlining
معنی کلمه

9. realizing
معنی کلمه

12. accepting
معنی کلمه

13. expressing
معنی کلمه

14. affirming
معنی کلمه

15. confirming
معنی کلمه

16. commending
معنی کلمه

17. recognizes
معنی کلمه

18. cognizant
معنی کلمه

19. applauding
معنی کلمه

21. reaffirming
معنی کلمه

24. confessing
معنی کلمه

25. thanking
معنی کلمه

26. appreciating
معنی کلمه

27. conceding
معنی کلمه

28. attesting
معنی کلمه

29. agreeing
معنی کلمه

30. recognized
معنی کلمه

32. affirmed
معنی کلمه

33. reflecting
معنی کلمه

34. recognition
معنی کلمه

37. identifying
معنی کلمه

38. observing
معنی کلمه

39. assuming
معنی کلمه

40. granting
معنی کلمه

41. welcoming
معنی کلمه

42. saluting
معنی کلمه

43. evidencing
معنی کلمه

44. certifying
معنی کلمه

45. appreciative
معنی کلمه

46. considering
معنی کلمه

47. grateful
معنی کلمه

48. thankful
معنی کلمه

49. recalling
معنی کلمه

50. determining
معنی کلمه

51. concurring
معنی کلمه

52. acknowledgement
معنی کلمه

53. confirmed
معنی کلمه

55. appreciation
معنی کلمه

56. accusing
معنی کلمه

57. confirmation
معنی کلمه

60. gratitude
معنی کلمه

61. identify
معنی کلمه

62. conscious
معنی کلمه

64. indebted
معنی کلمه

66. recognising
معنی کلمه

67. recognise
معنی کلمه

68. recognised
معنی کلمه

69. explaining
معنی کلمه

70. asserting
معنی کلمه

71. attributing
معنی کلمه

72. addressing
معنی کلمه

74. mentioning
معنی کلمه

75. downplay
معنی کلمه

76. apologizing
معنی کلمه

77. reminding
معنی کلمه

78. insisting
معنی کلمه

79. declaring
معنی کلمه

80. underscoring
معنی کلمه

81. reiterating
معنی کلمه

85. disclosing
معنی کلمه

86. highlighting
معنی کلمه

87. concedes
معنی کلمه

88. describing
معنی کلمه

89. clarifying
معنی کلمه

90. suggesting
معنی کلمه

91. revealing
معنی کلمه

92. informing
معنی کلمه

93. ascribing
معنی کلمه

94. characterizing
معنی کلمه

95. glossing
معنی کلمه

96. cautioning
معنی کلمه

97. confronting
معنی کلمه

98. lamenting
معنی کلمه

99. pronouncing
معنی کلمه

100. remarking
معنی کلمه

معنی  Acknowledging به فارسی