معنی فارسی کلمه Acknowledging

اذعان

کاربرد Acknowledging در جمله