معنی فارسی کلمه Acknowledged:

تصدیق‌ شده‌.

کاربرد Acknowledged در جمله:

1. And I have to say that James , as one of our managers , has always Acknowledged the work and contribution made by others .

صفات مرتبط با Acknowledged:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Acknowledged:

3. confessed
معنی کلمه

4. recognized
معنی کلمه

7. purported
معنی کلمه

9. unquestionable
معنی کلمه

13. assumptive
معنی کلمه

14. supposed
معنی کلمه

15. declarable
معنی کلمه

16. putative
معنی کلمه

17. self-confessed
معنی کلمه

18. taken for granted
معنی کلمه

20. emphasized
معنی کلمه

21. stressed
معنی کلمه

23. indicated
معنی کلمه

26. understood
معنی کلمه

28. concurred
معنی کلمه

30. acknowledgment
معنی کلمه

33. confirmed
معنی کلمه

34. underlined
معنی کلمه

37. applauded
معنی کلمه

38. highlighted
معنی کلمه

39. professed
معنی کلمه

40. commended
معنی کلمه

41. realized
معنی کلمه

42. mentioned
معنی کلمه

43. credited
معنی کلمه

46. affirmed
معنی کلمه

47. considered
معنی کلمه

48. recognizing
معنی کلمه

49. recognize
معنی کلمه

50. proclaimed
معنی کلمه

51. endorsed
معنی کلمه

52. congratulated
معنی کلمه

57. observed
معنی کلمه

58. identified
معنی کلمه

60. regarded
معنی کلمه

63. welcomed
معنی کلمه

64. appreciated
معنی کلمه

67. estimated
معنی کلمه

69. conferred
معنی کلمه

71. received
معنی کلمه

72. recognition
معنی کلمه

73. supported
معنی کلمه

76. grateful
معنی کلمه

78. respected
معنی کلمه

79. approved
معنی کلمه

80. established
معنی کلمه

81. rewarded
معنی کلمه

83. enshrined
معنی کلمه

84. delivered
معنی کلمه

85. inducted
معنی کلمه

86. unrecognized
معنی کلمه

88. accorded
معنی کلمه

92. recognizable
معنی کلمه

94. afforded
معنی کلمه

95. renowned
معنی کلمه

96. appreciation
معنی کلمه

97. certified
معنی کلمه

98. permitted
معنی کلمه

99. acclaimed
معنی کلمه

100. qualified
معنی کلمه

معنی  Acknowledged به فارسی