معنی فارسی کلمه Acknowledge:

تصدیق‌ كردن‌.، قدردانی‌ كردن‌، اعتراف‌ كردن‌، تصدیق‌ كردن‌، وصول‌، نامه‌ای‌ را اشعار داشتن‌.

کاربرد Acknowledge در جمله:

1. Today we want to Acknowledge the hard work and significant contributions which you have made .
معنی Acknowledge

صفات مرتبط با Acknowledge:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Acknowledge:

معنی  Acknowledge به فارسی