معنی فارسی کلمه Achilles:

(افسانه‌ء یونان‌) اشیل‌ یا اخلیوس‌ قهرمان‌ داستان‌، ایلیاد هومر.

کاربرد Achilles در جمله:

صفات مرتبط با Achilles:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Achilles:

5. weaknesses
معنی کلمه

7. underbelly
معنی کلمه

13. achilles tendon
معنی کلمه

14. hamstring
معنی کلمه

18. adductor
معنی کلمه

20. tendonitis
معنی کلمه

21. ligament
معنی کلمه

22. cruciate
معنی کلمه

23. quadriceps
معنی کلمه

24. tendinitis
معنی کلمه

25. metatarsal
معنی کلمه

27. sciatic nerve
معنی کلمه

31. bursitis
معنی کلمه

33. pubic bone
معنی کلمه

34. sesamoid bone
معنی کلمه

35. soreness
معنی کلمه

36. abductor muscle
معنی کلمه

37. adductor muscle
معنی کلمه

39. hamstring tendon
معنی کلمه

40. pectoral muscle
معنی کلمه

43. gluteus muscle
معنی کلمه

44. abdominal muscle
معنی کلمه

46. tonsilitis
معنی کلمه

48. gluteal muscle
معنی کلمه

51. stress fracture
معنی کلمه

52. shin splints
معنی کلمه

53. arthroscope
معنی کلمه

54. herniated disc
معنی کلمه

55. suspensory ligament
معنی کلمه

58. syndesmosis
معنی کلمه

59. shoulder
معنی کلمه

61. meniscus
معنی کلمه

62. glandular fever
معنی کلمه

65. rotator cuff
معنی کلمه

68. tonsillitis
معنی کلمه

70. metacarpal bone
معنی کلمه

71. cheekbone
معنی کلمه

72. collarbone
معنی کلمه

75. abdominal
معنی کلمه

76. intercostal muscle
معنی کلمه

78. collar bone
معنی کلمه

80. suspensory
معنی کلمه

81. ingrown toenail
معنی کلمه

86. cartilage
معنی کلمه

87. scaphoid
معنی کلمه

88. hyperextension
معنی کلمه

89. sacroiliac
معنی کلمه

90. hairline fracture
معنی کلمه

93. clavicle
معنی کلمه

94. pectoral
معنی کلمه

95. femoral biceps
معنی کلمه

100. comminuted fracture
معنی کلمه

معنی  Achilles به فارسی