معنی فارسی کلمه Achievement

دست‌ یابی‌، انجام‌، پیروزی‌، كار بزرگ‌، موفقیت‌.

کاربرد Achievement در جمله