معنی فارسی کلمه Achievement:

دست‌ یابی‌، انجام‌، پیروزی‌، كار بزرگ‌، موفقیت‌.

کاربرد Achievement در جمله:

1. which celebrates centuries of Venetian Achievement and glory .

2. engineering Achievement faces extremes

3. Neil Many parents across the world hope that their children will surpass them in wealth , status or Achievement .

4. Achievement gap between today's black

صفات مرتبط با Achievement:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Achievement:

1. accomplishment
معنی کلمه

2. accomplishments
معنی کلمه

3. attainments
معنی کلمه

4. achieving
معنی کلمه

6. attainment
معنی کلمه

7. successes
معنی کلمه

8. milestone
معنی کلمه

11. contribution
معنی کلمه

12. progress
معنی کلمه

13. excellence
معنی کلمه

15. performance
معنی کلمه

16. accomplished
معنی کلمه

17. attaining
معنی کلمه

18. accomplishing
معنی کلمه

19. advancement
معنی کلمه

20. breakthrough
معنی کلمه

21. satisfaction
معنی کلمه

22. accomplish
معنی کلمه

27. improvement
معنی کلمه

28. culmination
معنی کلمه

29. objective
معنی کلمه

30. outcomes
معنی کلمه

32. undertaking
معنی کلمه

37. completion
معنی کلمه

39. successful
معنی کلمه

40. fulfilling
معنی کلمه

41. realization
معنی کلمه

42. landmark
معنی کلمه

45. progression
معنی کلمه

49. equality
معنی کلمه

50. completing
معنی کلمه

51. deserves
معنی کلمه

52. enjoyment
معنی کلمه

53. development
معنی کلمه

54. efficiency
معنی کلمه

55. excellency
معنی کلمه

56. reaching
معنی کلمه

57. fulfillment
معنی کلمه

59. materialisation
معنی کلمه

60. securing
معنی کلمه

61. materialization
معنی کلمه

62. deliverables
معنی کلمه

66. realizable
معنی کلمه

68. continuation
معنی کلمه

69. creation
معنی کلمه

70. implementation
معنی کلمه

74. embodiment
معنی کلمه

75. fruition
معنی کلمه

77. masterpiece
معنی کلمه

78. implementing
معنی کلمه

79. occurrence
معنی کلمه

81. completed
معنی کلمه

83. emergence
معنی کلمه

84. finalization
معنی کلمه

87. introduction
معنی کلمه

88. conclusion
معنی کلمه

91. impairment
معنی کلمه

92. execution
معنی کلمه

94. ensuring
معنی کلمه

96. fulfilment
معنی کلمه

98. obtaining
معنی کلمه

99. realizations
معنی کلمه

100. pursuit
معنی کلمه

معنی  Achievement به فارسی