معنی فارسی کلمه Achieve:

دست‌ یافتن‌، انجام‌ دادن‌، بانجام‌ رسانیدن‌، رسیدن‌،، نائل‌ شدن‌ به‌، تحصیل‌ كردن‌، كسب‌ موفقیت‌ كردن‌ (حق.)، اط‌اعت‌ كردن‌ (در برابر دریافت‌ تیول‌).

کاربرد Achieve در جمله:

1. Achieve a no crap bakery style
معنی Achieve

2. be and how to Achieve that a lot of
معنی Achieve

3. thousand and study how you can Achieve a
معنی Achieve

4. Well , anarchy won't Achieve a thing ,
معنی Achieve

5. but to Achieve this they had to devise a
معنی Achieve

6. we're going to try to Achieve there with
معنی Achieve

7. must Achieve tomorrow now in the white
معنی Achieve

8. Achieve the more efficient or the safer
معنی Achieve

9. greater numbers -- from tribes to cities to nations -- to Achieve things we couldn't on
معنی Achieve

10. People (like Jamie) should follow their dreams , even if your goals are hard to Achieve .
معنی Achieve

11. He interviewed David Hanson , founder of Hanson Robotics , who said it was his ambition to Achieve an AI that can beat humans at any intellectual task .
معنی Achieve

صفات مرتبط با Achieve:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Achieve:

معنی  Achieve به فارسی