کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Accused

2. defendant
معنی کلمه

5. suspected
معنی کلمه

7. convicted
معنی کلمه

9. criticized
معنی کلمه

10. sentenced
معنی کلمه

13. implicated
معنی کلمه

14. reproached
معنی کلمه

15. arraigned
معنی کلمه

16. denounced
معنی کلمه

18. detained
معنی کلمه

19. accusations
معنی کلمه

21. complained
معنی کلمه

23. condemned
معنی کلمه

24. accusation
معنی کلمه

25. allegations
معنی کلمه

27. prosecuted
معنی کلمه

30. suspects
معنی کلمه

32. cautioned
معنی کلمه

33. vilified
معنی کلمه

34. incriminated
معنی کلمه

36. acknowledged
معنی کلمه

37. absentia
معنی کلمه

39. prevented
معنی کلمه

40. prosecution
معنی کلمه

41. fugitive
معنی کلمه

42. indictment
معنی کلمه

43. responsible
معنی کلمه

44. defendants
معنی کلمه

48. criticised
معنی کلمه

50. interested
معنی کلمه

52. attributed
معنی کلمه

53. indictments
معنی کلمه

54. criminalized
معنی کلمه

55. presumed
معنی کلمه

56. complaints
معنی کلمه

57. culprits
معنی کلمه

59. convicts
معنی کلمه

62. prisoner
معنی کلمه

63. notified
معنی کلمه

64. perpetrator
معنی کلمه

66. detainee
معنی کلمه

67. ascribed
معنی کلمه

68. fugitives
معنی کلمه

69. acknowledge
معنی کلمه

71. infringed
معنی کلمه

73. indictee
معنی کلمه

75. offender
معنی کلمه

76. impeachment
معنی کلمه

80. offenders
معنی کلمه

81. plaintiff
معنی کلمه

85. litigant
معنی کلمه

86. appellant
معنی کلمه

88. experienced
معنی کلمه

90. respondent
معنی کلمه

92. confirmation
معنی کلمه

94. acknowledgment
معنی کلمه

95. processed
معنی کلمه

96. remaining
معنی کلمه

97. detainees
معنی کلمه

98. indictees
معنی کلمه

99. levelled
معنی کلمه

100. acknowledgement
معنی کلمه

معنی  Accused به فارسی