معنی فارسی کلمه Accuracy:

دقت‌، صحت‌.، درستی‌، صحت‌، دقت‌.

کاربرد Accuracy در جمله:

صفات مرتبط با Accuracy:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Accuracy:

معنی  Accuracy به فارسی