معنی فارسی کلمه Accounting

حسابداری‌، اصول‌ حسابداری‌، برسی‌ اصل‌ و فرع‌.، حسابداری‌.

کاربرد Accounting در جمله

صفات مرتبط با Accounting

کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Accounting

1. accountancy
معنی کلمه

2. account statement
معنی کلمه

3. accounting system
معنی کلمه

4. method of accounting
معنی کلمه

5. bookkeeping
معنی کلمه

9. accountants
معنی کلمه

11. financial
معنی کلمه

13. accountant
معنی کلمه

14. reporting
معنی کلمه

17. calculation
معنی کلمه

18. calculating
معنی کلمه

20. bookkeeper
معنی کلمه

21. tallying
معنی کلمه

23. comptroller
معنی کلمه

24. inventory
معنی کلمه

25. metering
معنی کلمه

27. accountability
معنی کلمه

29. counting
معنی کلمه

31. accountable
معنی کلمه

32. inventorying
معنی کلمه

33. clearing
معنی کلمه

37. recording
معنی کلمه

38. representing
معنی کلمه

40. explanation
معنی کلمه

41. reckoning
معنی کلمه

44. absorbing
معنی کلمه

48. answerable
معنی کلمه

49. crediting
معنی کلمه

50. recognition
معنی کلمه

51. punishing
معنی کلمه

52. totalling
معنی کلمه

55. statement
معنی کلمه

56. compatibility
معنی کلمه

61. declaration
معنی کلمه

62. carrying
معنی کلمه

63. whereabouts
معنی کلمه

64. counters
معنی کلمه

65. returning
معنی کلمه

67. punishment
معنی کلمه

68. representative
معنی کلمه

69. reservoir
معنی کلمه

70. book-keeping
معنی کلمه

72. record-keeping
معنی کلمه

73. restatement
معنی کلمه

74. controllership
معنی کلمه

77. overstatement
معنی کلمه

78. misdating
معنی کلمه

79. budgeting
معنی کلمه

80. accounting firm
معنی کلمه

81. expensing
معنی کلمه

82. internal audit
معنی کلمه

83. cashbook
معنی کلمه

84. disclosures
معنی کلمه

86. escheatment
معنی کلمه

87. invoicing
معنی کلمه

88. reconcilement
معنی کلمه

89. management
معنی کلمه

90. transactions
معنی کلمه

91. derivative instrument
معنی کلمه

92. procurement
معنی کلمه

94. accounts receivable
معنی کلمه

95. accounts payable
معنی کلمه

96. adjustment
معنی کلمه

97. securitization
معنی کلمه

98. securities
معنی کلمه

99. certified public accountant
معنی کلمه

100. valuation
معنی کلمه

معنی  Accounting به فارسی