معنی فارسی کلمه Accounting

حسابداری‌، اصول‌ حسابداری‌، برسی‌ اصل‌ و فرع‌.، حسابداری‌.

کاربرد Accounting در جمله