معنی فارسی کلمه Accordingly

بنابراین‌، از اینرو، از همان‌ قرار، بر ط‌بق‌ ان‌،، نتیجتا، بالنتیجه‌.

کاربرد Accordingly در جمله