معنی فارسی کلمه Accordingly:

بنابراین‌، از اینرو، از همان‌ قرار، بر ط‌بق‌ ان‌،، نتیجتا، بالنتیجه‌.

کاربرد Accordingly در جمله:

صفات مرتبط با Accordingly:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Accordingly:

معنی  Accordingly به فارسی