معنی فارسی کلمه Accomplishment:

انجام‌، اجرا، اتمام‌، كمال‌، هنر، فضیلت‌.

کاربرد Accomplishment در جمله:

صفات مرتبط با Accomplishment:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Accomplishment:

معنی  Accomplishment به فارسی