معنی فارسی کلمه Accomplishment

انجام‌، اجرا، اتمام‌، كمال‌، هنر، فضیلت‌.

کاربرد Accomplishment در جمله

صفات مرتبط با Accomplishment

کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Accomplishment

1. achievement
معنی کلمه

2. attainment
معنی کلمه

4. acquisition
معنی کلمه

5. acquirement
معنی کلمه

6. achievements
معنی کلمه

8. accomplished
معنی کلمه

10. accomplishing
معنی کلمه

11. achieved
معنی کلمه

12. achieving
معنی کلمه

13. progress
معنی کلمه

14. satisfaction
معنی کلمه

15. remarkable
معنی کلمه

16. breakthrough
معنی کلمه

18. undertaking
معنی کلمه

19. attaining
معنی کلمه

22. fulfilling
معنی کلمه

23. realization
معنی کلمه

24. performance
معنی کلمه

25. completing
معنی کلمه

26. fulfillment
معنی کلمه

29. completion
معنی کلمه

30. enjoyment
معنی کلمه

31. perfection
معنی کلمه

34. completed
معنی کلمه

36. realizing
معنی کلمه

37. conclusion
معنی کلمه

38. observance
معنی کلمه

40. exercise
معنی کلمه

41. fullness
معنی کلمه

42. realizable
معنی کلمه

45. implementing
معنی کلمه

47. deliverable
معنی کلمه

48. implementation
معنی کلمه

49. furtherance
معنی کلمه

50. finalization
معنی کلمه

51. fulfilment
معنی کلمه

52. perpetration
معنی کلمه

53. compliance
معنی کلمه

55. execution
معنی کلمه

56. infringement
معنی کلمه

58. anticipated
معنی کلمه

59. discharge
معنی کلمه

61. envisaged
معنی کلمه

62. pursuance
معنی کلمه

63. conducting
معنی کلمه

64. finalisation
معنی کلمه

65. delivery
معنی کلمه

66. investigation
معنی کلمه

67. cultivation
معنی کلمه

68. enforcement
معنی کلمه

69. foreseen
معنی کلمه

72. self-cultivation
معنی کلمه

73. subparagraph
معنی کلمه

75. realisation
معنی کلمه

76. milestone
معنی کلمه

77. accolade
معنی کلمه

79. dedication
معنی کلمه

80. greatness
معنی کلمه

81. recognition
معنی کلمه

82. ambition
معنی کلمه

83. advancement
معنی کلمه

84. excellence
معنی کلمه

85. perseverance
معنی کلمه

86. commendation
معنی کلمه

87. commitment
معنی کلمه

88. endeavor
معنی کلمه

89. admiration
معنی کلمه

91. culmination
معنی کلمه

92. successes
معنی کلمه

93. expletion
معنی کلمه

94. overachievement
معنی کلمه

95. significance
معنی کلمه

96. attainments
معنی کلمه

98. vindication
معنی کلمه

99. nonaccomplishment
معنی کلمه

100. stepping stone
معنی کلمه

معنی  Accomplishment به فارسی