کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Accomplish

7. carry out
معنی کلمه

8. carry through
معنی کلمه

10. achieving
معنی کلمه

11. implement
معنی کلمه

14. achievement
معنی کلمه

20. complete
معنی کلمه

23. finalize
معنی کلمه

26. realizing
معنی کلمه

30. materialize
معنی کلمه

34. undertake
معنی کلمه

37. conclude
معنی کلمه

40. attainment
معنی کلمه

43. consummate
معنی کلمه

48. exercise
معنی کلمه

57. finalise
معنی کلمه

58. fulfilment
معنی کلمه

61. discharge
معنی کلمه

64. actualize
معنی کلمه

67. envision
معنی کلمه

69. effectuate
معنی کلمه

70. replicate
معنی کلمه

72. motivate
معنی کلمه

73. overachieve
معنی کلمه

74. micromanage
معنی کلمه

80. redefine
معنی کلمه

82. conceive
معنی کلمه

84. duplicate
معنی کلمه

86. orchestrate
معنی کلمه

87. recreate
معنی کلمه

88. exploiture
معنی کلمه

89. persevere
معنی کلمه

91. decarbonize
معنی کلمه

92. surmount
معنی کلمه

95. energize
معنی کلمه

96. undertakable
معنی کلمه

98. weasel out
معنی کلمه

99. visualize
معنی کلمه

100. formulate
معنی کلمه

معنی  Accomplish به فارسی