معنی فارسی کلمه Accomplish

انجام‌ دادن‌، بانجام‌ رساندن‌، وفا كردن‌(به‌)، صورت‌، گرفتن‌.

کاربرد Accomplish در جمله