معنی فارسی کلمه Accommodate

همساز، همساز كردن‌، جا دادن‌، منزل‌ دادن‌، وفق‌ دادن‌، با، تط‌بیق‌ نمودن‌، تصفیه‌ كردن‌، اصلاح‌ كردن‌، اماده‌، كردن‌(برای‌)، پول‌ وام‌ دادن‌(بكسی‌).

کاربرد Accommodate در جمله

صفات مرتبط با Accommodate

کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Accommodate

4. conciliate
معنی کلمه

5. reconcile
معنی کلمه

10. accomodate
معنی کلمه

16. incorporate
معنی کلمه

17. encompass
معنی کلمه

23. facilitate
معنی کلمه

28. integrate
معنی کلمه

29. entertain
معنی کلمه

33. withstand
معنی کلمه

34. accommodation
معنی کلمه

39. adapting
معنی کلمه

42. assimilate
معنی کلمه

44. accompany
معنی کلمه

56. resettle
معنی کلمه

58. correspond
معنی کلمه

59. harmonize
معنی کلمه

62. consider
معنی کلمه

67. recognize
معنی کلمه

69. confront
معنی کلمه

70. tailoring
معنی کلمه

77. tolerate
معنی کلمه

80. classify
معنی کلمه

81. adjustment
معنی کلمه

82. adaptations
معنی کلمه

84. acknowledge
معنی کلمه

85. facilitating
معنی کلمه

86. function
معنی کلمه

89. allowing
معنی کلمه

95. internalize
معنی کلمه

99. resettlement
معنی کلمه

معنی  Accommodate به فارسی