معنی فارسی کلمه Accommodate

همساز، همساز كردن‌، جا دادن‌، منزل‌ دادن‌، وفق‌ دادن‌، با، تط‌بیق‌ نمودن‌، تصفیه‌ كردن‌، اصلاح‌ كردن‌، اماده‌، كردن‌(برای‌)، پول‌ وام‌ دادن‌(بكسی‌).

کاربرد Accommodate در جمله