معنی فارسی کلمه Accommodate:

همساز، همساز كردن‌، جا دادن‌، منزل‌ دادن‌، وفق‌ دادن‌، با، تط‌بیق‌ نمودن‌، تصفیه‌ كردن‌، اصلاح‌ كردن‌، اماده‌، كردن‌(برای‌)، پول‌ وام‌ دادن‌(بكسی‌).

کاربرد Accommodate در جمله:

صفات مرتبط با Accommodate:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Accommodate:

معنی  Accommodate به فارسی