معنی فارسی کلمه Accessible

دستیابی‌ پذیر.، در دسترس‌، قابل‌ وصول‌، نزدیك‌ (شدنی‌)، اماده‌ء پذیرایی‌،، خوش‌ برخورد، دست‌ یافتنی‌.

کاربرد Accessible در جمله