معنی فارسی کلمه Acceptable:

پذیرا، پذیرفتنی‌، پسندیده‌، قابل‌ قبول‌، مقبول‌.، پذیرفتنی‌، قابل‌ پذیرش‌.

کاربرد Acceptable در جمله:

صفات مرتبط با Acceptable:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Acceptable:

معنی  Acceptable به فارسی