معنی فارسی کلمه Accelerate

شتاباندن‌، تسریع‌ كردن‌، تند كردن‌، شتاب‌ دادن‌، بر، سرعت‌ (چیزی‌) افزودن‌، تند شدن‌، تندتر شدن‌.، تسریع‌ كردن‌، سرعت‌ دادن‌، سرعت‌ گرفتن‌.

کاربرد Accelerate در جمله