معنی فارسی کلمه Abuse:

بد بكار بردن‌، بد استعمال‌ كردن‌، سو استفاده‌ كردن‌ از،، ضایع‌ كردن‌، بدرفتاری‌ كردن‌ نسبت‌ به‌، تجاوز به‌ حقوق‌، كسی‌ كردن‌، به‌ زنی‌ تجاوز كردن‌، ننگین‌ كردن‌.

کاربرد Abuse در جمله:

صفات مرتبط با Abuse:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Abuse:

معنی  Abuse به فارسی