معنی فارسی کلمه Abstract:

(.tv):ربودن‌، بردن‌، كش‌ رفتن‌، خلاصه‌كردن‌، جداكردن‌،، تجزیه‌كردن‌، جوهرگرفتن‌ از، عاری‌ ازكیفیات‌ واقعی‌(در، مورد هنرهای‌ ظ‌ریف‌)نمودن‌، (.jda):خلاصه‌، مجمل‌،، خلاصه‌ءكتاب‌، مجرد، مط‌لق‌، خیالی‌، غیرعملی‌، بی‌مسمی‌،، خشك‌، معنوی‌، صریح‌، زبده‌، انتزاعی‌، (اسم‌)معنی‌.، مجرد، انتزاعی‌، چكیده‌، چكیده‌ كردن‌.

کاربرد Abstract در جمله:

صفات مرتبط با Abstract:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Abstract:

1. abstraction
معنی کلمه

2. nonrepresentational
معنی کلمه

3. nonobjective
معنی کلمه

4. conceptual
معنی کلمه

5. abstractionist
معنی کلمه

6. theoretical
معنی کلمه

7. ideational
معنی کلمه

8. conceptional
معنی کلمه

11. notional
معنی کلمه

12. synopsis
معنی کلمه

13. technical
معنی کلمه

21. nonfigurative
معنی کلمه

27. descriptive
معنی کلمه

28. summarization
معنی کلمه

30. interpretations
معنی کلمه

31. synthesized
معنی کلمه

32. synthesis
معنی کلمه

33. summarized
معنی کلمه

34. summarize
معنی کلمه

35. summarizing
معنی کلمه

36. condensed
معنی کلمه

37. hypothetical
معنی کلمه

38. summarizes
معنی کلمه

39. abridgement
معنی کلمه

40. intangible
معنی کلمه

41. recapitulate
معنی کلمه

43. abbreviated
معنی کلمه

44. summation
معنی کلمه

45. unvarnished
معنی کلمه

47. overview
معنی کلمه

49. summaries
معنی کلمه

50. compendium
معنی کلمه

54. nutshell
معنی کلمه

56. abridged
معنی کلمه

57. synopses
معنی کلمه

58. extracted
معنی کلمه

59. absolute
معنی کلمه

61. foreword
معنی کلمه

63. contents
معنی کلمه

66. yearbook
معنی کلمه

68. repertoire
معنی کلمه

69. directory
معنی کلمه

74. newsletter
معنی کلمه

75. statement
معنی کلمه

76. memorandum
معنی کلمه

77. presenter
معنی کلمه

78. bulletin
معنی کلمه

79. executive
معنی کلمه

81. retrieved
معنی کلمه

82. abstracto
معنی کلمه

83. annuaire
معنی کلمه

88. round-up
معنی کلمه

89. résumé
معنی کلمه

90. summarise
معنی کلمه

91. summarised
معنی کلمه

92. summing-up
معنی کلمه

معنی  Abstract به فارسی