معنی فارسی کلمه Absorb

دركشیدن‌، دراشامیدن‌، جذب‌ كردن‌، فروبردن‌، فراگرفتن‌،، جذب‌ شدن‌ (غدد)، كاملا فروبردن‌، تحلیل‌ بردن‌، مستغرق‌، بودن‌، مجذوب‌ شدن‌ در.

کاربرد Absorb در جمله