معنی فارسی کلمه Absorb:

دركشیدن‌، دراشامیدن‌، جذب‌ كردن‌، فروبردن‌، فراگرفتن‌،، جذب‌ شدن‌ (غدد)، كاملا فروبردن‌، تحلیل‌ بردن‌، مستغرق‌، بودن‌، مجذوب‌ شدن‌ در.

کاربرد Absorb در جمله:

صفات مرتبط با Absorb:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Absorb:

معنی  Absorb به فارسی