معنی فارسی کلمه Absolute

مط‌لق‌، غیر مشروط‌، مستقل‌، استبدادی‌، خودرای‌، كامل‌،، قط‌عی‌، خالص‌، ازاد از قیود فكری‌، غیر مقید، مجرد،، (در هندسه‌ فضایی‌ اقلیدس‌)دایره‌ نامحدود.، مط‌لق‌.

کاربرد Absolute در جمله