ولی گریوانی
Last online at 10/27/2019 12:53:16 PM

علایق
سطوح زبان
متوسط
تاریخ عضویت
۱۳۹۸/۵/۱۳ یکشنبه
Description
English is my favorite language and I hope this web-site can help me to promote my English by practicing and talking with the people who are in it.

بحث‌هایی که کاربر ایجاد کرده است

ردیف عنوان عملیات