فیلم جوکر، بخش نخست

لغات

1- joke

اینجا فعل و به معنی شوخی کردن است
no no you cannot joke about

2- humour

شوخ طبعی
it's not the kind of humour we do on this show

3- rough

سخت (معنی جمله: چند هفته سخت بوده است)
know it's been a rough few weeks Murray

4- serious

جدی
you're serious aren't you you're telling us you

5- subway

مترو
on the subway mm-hm and why should we

6- anymore

بیش از این‌ها
they can't hurt me anymore my life

7- pretending

وانمود کردن
and I'm tired of pretending it's not

8- decide

تصمیم گرفتن
you decide what's right or wrong the

9- movement

حرکت
clown that could start a movement I killed those guys

10- defense

دفاع
that's your defense for killing three young men no

11- werewolf

گرگینه (شخصی که به گرگ تبدیل شده است)
we won't werewolf and go wild

12- awful

خیلی بد
oh yeah how am I awful? playing my video, inviting me on this show

13- rest

به معنی بقیه
just like the rest of them you don't know

14- critical

صفت و به معنی بحرانی است
two policemen are in critical condition

15- killed

کشته شد (دقت کنید ساختار جمله مجهول است).
someone was killed today because of what you did

16- remember

به معنی به خاطر داشتن
goodnight and always remember that's