جلسه آزمایشی

جلسه آزمایشی ۳۰ دقیقه‌ای

۱۰۰۰۰ تومان


همین الان درخواست دهید
تالویی رویا

تالویی رویا


زبان‌ها: فرانسوی
سطح تدریس: مقدماتی, متوسط, پیشرفته, بالاتر از پیشرفته, حرفه‌ای
سابقه تدریس در ریمرسی از: ۱۳۹۶/۶/۲۶ یکشنبه

درباره من


تقویم تدریس

خانه‌های سبز رنگ در تقویم، قابل انتخاب هستند.
خانه‌های قرمز رنگ در تقویم، رزرو شده‌اند و قابل انتخاب نیستند.

از ۲۶ اسفند تا ۳ فروردین

ش
۱۲/۲۶
ی
۱۲/۲۷
د
۱۲/۲۸
س
۱۲/۲۹
چ
۱/۱
پ
۱/۲
ج
۱/۳
۱۰:۰۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: جمعه ۳ فروردین

از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۰:۳۰
۱۰:۳۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: جمعه ۳ فروردین

از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: جمعه ۳ فروردین

از ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۱:۳۰
۱۱:۳۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: جمعه ۳ فروردین

از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: جمعه ۳ فروردین

از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰
۱۲:۳۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: جمعه ۳ فروردین

از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: جمعه ۳ فروردین

از ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰
۱۳:۳۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: جمعه ۳ فروردین

از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: جمعه ۳ فروردین

از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۴:۳۰
۱۴:۳۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: جمعه ۳ فروردین

از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: جمعه ۳ فروردین

از ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰
۱۵:۳۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: جمعه ۳ فروردین

از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: جمعه ۳ فروردین

از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰
۱۶:۳۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: جمعه ۳ فروردین

از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: پنجشنبه ۲ فروردین

از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۷:۳۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: جمعه ۳ فروردین

از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۷:۳۰
۱۷:۳۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: پنجشنبه ۲ فروردین

از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: جمعه ۳ فروردین

از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰
۱۸:۰۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: پنجشنبه ۲ فروردین

از ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: جمعه ۳ فروردین

از ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰
۱۸:۳۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: پنجشنبه ۲ فروردین

از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۰۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: جمعه ۳ فروردین

از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: چهارشنبه ۱ فروردین

از ساعت ۱۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: پنجشنبه ۲ فروردین

از ساعت ۱۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: جمعه ۳ فروردین

از ساعت ۱۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰
۱۹:۳۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۰۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: چهارشنبه ۱ فروردین

از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۰۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: پنجشنبه ۲ فروردین

از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۰۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: جمعه ۳ فروردین

از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۰۰
۲۰:۰۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: چهارشنبه ۱ فروردین

از ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: پنجشنبه ۲ فروردین

از ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: جمعه ۳ فروردین

از ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰
۲۰:۳۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱:۰۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: چهارشنبه ۱ فروردین

از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱:۰۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: پنجشنبه ۲ فروردین

از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱:۰۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: جمعه ۳ فروردین

از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۲۱:۰۰ تا ۲۱:۳۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: چهارشنبه ۱ فروردین

از ساعت ۲۱:۰۰ تا ۲۱:۳۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: پنجشنبه ۲ فروردین

از ساعت ۲۱:۰۰ تا ۲۱:۳۰
۲۱:۳۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۲:۰۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: چهارشنبه ۱ فروردین

از ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۲:۰۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: پنجشنبه ۲ فروردین

از ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۲:۰۰
۲۲:۰۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۲۲:۰۰ تا ۲۲:۳۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: چهارشنبه ۱ فروردین

از ساعت ۲۲:۰۰ تا ۲۲:۳۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: پنجشنبه ۲ فروردین

از ساعت ۲۲:۰۰ تا ۲۲:۳۰
۲۲:۳۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۲۲:۳۰ تا ۲۳:۰۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: چهارشنبه ۱ فروردین

از ساعت ۲۲:۳۰ تا ۲۳:۰۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: پنجشنبه ۲ فروردین

از ساعت ۲۲:۳۰ تا ۲۳:۰۰